Một cây làm chẳn nên non, 3 cây chụm lại nên hoàn núi cao